top of page
pattern-2965760_960_720_edited.png

biblioteczka unicka

Ze względu na wielkie zainteresowanie tematyką kościołów greckokatolickich postanowiliśmy w miarę naszych możliwości prezentować tu co ciekawsze publikacje bezpośrednio, bądź pośrednio związane z piękną i bohaterską historią a także dniem dzisiejszym dziedzictwa tradycyjnie nazywanego Unią. Zyczymy ubogacającej lektury.

1. Unia brzeska : (r. 1596) / opowiedziana przez Edwarda Likowskiego

2
. Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885

3
Unia na Litwie i na Białorusi : memoryał przesłany jego Świętobliwości Piusowi IX na ręce najprzewielebnieyszego Arcybiskupa poznańskiego i gnieznieńskiego

4
L. Wasilewski, Dzieje męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny

5
. A. Słotwiński Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885

6
Rusin Moskal i Polak czyli Kościół unicki a schizma

7
. E. Likowski, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. 1.

8
. E.Likowski, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. 2

9
. J. Urban, Wśród unitów na Podlasiu : pamiętnik wycieczek misyjnych

1
0. T. Jagmin, Polacy grekokatolicy na ziemi czerwińskiej

1
1. Opat supraski biskup Leon Ludwik Jaworowski

12. Stolica Święta a Rosja : stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu. T. 1, 1814-1847

13. Stolica Święta a Rosja : stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu. T. 2, 1848-1883

14. J. Pruszkowski, Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu : z wiarygodnych i autentycznych źródeł zebrał i napisał P. J. K. Podlasiak [pseud.].

15. J. Pruszkowski, Kodeń Sapiehów : jego kościoły i starożytny obraz Matki Bożej Gwadalupeńskiej (de Guadalupe) z dawnych i współczesnych źródeł

16. J. Pruszkowski, Historya zjawionego i cudownego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła i probostwa w Leśny na Podlasiu zabranego na własność prawosławia : ze źródeł urzędowych i autentycznych / zebrał i napisał Podlasiak P. J. K

17. J.Pruszkowski, Janów Biskupi, czyli Podlaski

18. R. Osipacz, Imperatyw obrony wiary w świadomości Unitów Podlaskich
19. B. Korzeniowski, Kwestia wyodrębnienia gubernii chełmskiej, a problem unicki na południowym Podlasiu

20. A. Szabaciuk, Rosyjski Ulster

2
1. Stosunki między chrześcijanami różnych wzynań na wschodnim pograniczu Polski

2
2. Tłomacki A. Kościół Neounicki na Południowym Podlasiu....

23. Orientale Lumen, Ojca Świętego Jana Pawła II

2
4. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich

bottom of page