Unici na podlasiu

Biblioteczka Unicka

Ze względu na wielkie zainteresowanie tematyką kościołów greckokatolickich postanowiliśmy w miarę naszych możliwości prezentować tu co ciekawsze publikacje bezpośrednio, bądź pośrednio związane z piękną i bohaterską historią a także dniem dzisiejszym dziedzictwa tradycyjnie nazywanego Unią. Zyczymy ubogacającej lektury.

Uwaga!
Aby móc przeglądać publikacje należy zainstalować program umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF. Programem takim jest m.in. Adobe Reader.

1.
Unia brzeska : (r. 1596) / opowiedziana przez Edwarda Likowskiego

2
. 
Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885

3
Unia na Litwie i na Białorusi : memoryał przesłany jego Świętobliwości Piusowi IX na ręce najprzewielebnieyszego Arcybiskupa poznańskiego i gnieznieńskiego

4
L. Wasilewski, Dzieje męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny

5
. A. Słotwiński 
Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885

6
Rusin Moskal i Polak czyli Kościół unicki a schizma

7
. E. Likowski, 
Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. 1.

8
. E.Likowski, 
Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. 2

9
. J. Urban, 
Wśród unitów na Podlasiu : pamiętnik wycieczek misyjnych

1
0. T. Jagmin, 
Polacy grekokatolicy na ziemi czerwińskiej

1
1. 
Opat supraski biskup Leon Ludwik Jaworowski

12. 
Stolica Święta a Rosja : stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu. T. 1, 1814-1847

13. Stolica Święta a Rosja : stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu. T. 2, 1848-1883

14. J. Pruszkowski, Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu : z wiarygodnych i autentycznych źródeł zebrał i napisał P. J. K. Podlasiak [pseud.].

15. J. Pruszkowski, Kodeń Sapiehów : jego kościoły i starożytny obraz Matki Bożej Gwadalupeńskiej (de Guadalupe) z dawnych i współczesnych źródeł

16. J. Pruszkowski, Historya zjawionego i cudownego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła i probostwa w Leśny na Podlasiu zabranego na własność prawosławia : ze źródeł urzędowych i autentycznych / zebrał i napisał Podlasiak P. J. K

17. J.Pruszkowski, Janów Biskupi, czyli Podlaski

18. R. Osipacz, Imperatyw obrony wiary w świadomości Unitów Podlaskich

19. B. Korzeniowski, Kwestia wyodrębnienia gubernii chełmskiej, a problem unicki na południowym Podlasiu


20. 
Materiały carskiej Ŝandarmerii dotyczące członka I i II Dumy Państwowej  Jozafata Błyskosza z XI 1910 roku


2
1. Stosunki między chrześcijanami różnych wzynań na wschodnim pograniczu Polski

2
2. Tłomacki A. Kościół Neounicki na Południowym Podlasiu....

2
3. Orientale Lumen, Ojca Świętego Jana Pawła II

2
4. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich